Struktur Manajemen Stai

Struktur Manajemen Stai


PEMBINA

Dr. KH. Abun Bunyamin, MA

 

KETUA YAYASAN

Hj. Ifa Faizah Rohmah, S.Th.I,M.Pd

 

KETUA STAI

Dra. Hj. Euis Marfu’ah, MA

 

WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK

Hj. Ifa Faizah Rohmah, S.Th.I,M.Pd

 

WAKIL KETUA II BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Amit Saepul Malik, M.Pd.I

 

WAKIL KETUA II BIDANG SARANA DAN KEMAHASISWAAAN

H. Cece Nurhikmah, M.Ag

 

KETUA PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

Dr. KH. Abun Bunyamin, MA

 

KETUA PRODI PERBANKAN

Hj. Zahra Haiza Azmina, M.Ag

 

KETUA LPM

H.R. Marfu Muhidin Ilyas, MA

 

KETUA LPPM

M.Muhammad Bajri, M.Ag

 

TATA USAHA

Deden Abdullah, S.Pd.I

Yusep Haryanto, A.Md

Rindi Agistra Putri, SE